B van Balie

Balie. De gezamenlijke advocaten in een arrondissement.

Belanghebbende Degene wiens belang rechtstreeks bij een overheidsbesluit is betrokken en die op grond van deze kwalificatie het recht heeft daartegen een voorziening te vragen .

Beneficiaire aanvaarding aanvaarding van een nalatenschap door een erfgenaam onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De erfgenaam die slechts beneficiair wil aanvaarden dient daartoe een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank in wiens werkgebied de erfenis is opengevallen.

Beschikking. Onder andere: uitspraak van de rechter in een verzoekschriftprocedure. Zie ook vonnis.

Beschikkingsbevoegdheid Het recht om over een goed te beschikken. In het algemeen kan men de rechten op een goed slechts aan een ander overdragen wanneer men beschikkingsbevoegdheid heeft.

Beslag. Maatregel genomen door een schuldeiser tot aanwijzing en blokkering van vermogensbestanddelen in afwachting van executie. Het beslag beoogt te verzekeren dat het goed of de goederen nog voorhanden zijn als de executie plaatsvindt. Na beslaglegging is een schuldenaar niet meer bevoegd over de goederen waarop beslag ligt te beschikken. Zie ook executoriaal beslag en conservatoir beslag.

Bestuursrecht. In het recht wordt een onderscheid gemaakt tussen het privaat- en het publiekrecht.
Het privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge relaties tussen natuurlijke personen en/of private rechtspersonen. Het publiekrecht geeft regels die enerzijds betrekking hebben op de organisatie van de overheid en anderzijds op de relatie tussen de overheid(sorganen) en natuurlijke- en rechtspersonen. Tot het publiek recht behoren het staatsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht, waarbij het bestuursrecht met name de verhouding regelt tussen overheid en samenleving.

Bewaring. Vorm van voorlopige hechtenis. Op vordering van de officier van justitie kan de rechter-commissaris een bevel tot bewaring van de verdachte geven voor maximaal tien dagen. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Bewijs. De aangetoonde juistheid of onjuistheid van bepaalde feiten. De bewijslast ligt in het civielrechterlijke proces voornamelijk bij de eiser: wie stelt moet bewijzen. De rechter mag geen rekening houden met feiten die niet door partijen zijn gesteld en niet door hen zijn bewezen. 2. (s) In het strafrecht ligt de bewijslast bij het openbaar ministerie. De rechter eist wettig en overtuigend bewijs en aansprakelijkheid van de verdachte voor het ten laste gelegde delict.

Bewind. Het beheer(onderbewindstelling) van goederen van een persoon die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om op het financiële vlak voor zich zelf te zorgen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. Zie ook curatele en mentorschap.

Bewindvoerder. Hij die krachtens een rechterlijke beslissing of volgens de wil van een schenker of erflater tot het bewind van de goederen van een ander wordt benoemd.

Bezwaar.  Het gebruik maken van de mogelijkheid om tegen een besluit voorziening te vragen bij hetzelfde bestuursorgaan

Bindend advies. Advies van arbiter, waaraan beide partijen zich dienen te houden. Mocht één der partijen zich niet gedragen overeenkomstig het advies, dan kan de wederpartij alsnog de rechter om nakoming verzoeken.

Bloedproef Afnemen van bloed van iemand die verdacht wordt van het rijden onder invloed van alcohol. Geschiedt door een arts, die zoveel bloed afneemt als voor het onderzoek noodzakelijk is.

Borg. Degene die zich in een overeenkomst van borgtocht tot zekerheid verbindt voor de schuld van een ander tegenover diens schuldeiser. Wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de borg financieel worden aangesproken door de schuldeiser. Zodra de borg betaalt, treedt hij in de rechten van de schuldeiser.

Borgtocht. Overeenkomst waarbij een borg zich voor een schuldeiser verbindt voor de nakoming van een verbintenis indien de schuldenaar in gebreke blijft. Zodra de schuldenaar de verbintenis nakomt, gaat de overeenkomst van borgtocht teniet.

Burgerlijk recht. Ook: privaatrecht of civielrecht. Regels betreffende de verhouding tussen natuurlijke en rechtspersonen onderling.

BW. Burgerlijk Wetboek.

Balie –Aanduiding voor de hele advocatuur.

Beklag – De mogelijkheid voor rechtstreeks belanghebbenden om te klagen als door het Openbaar Ministerie is besloten om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. De beslissing om al dan niet alsnog te vervolgen wordt ter beoordeling aan het gerechtshof voorgelegd.

Belanghebbende – Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.

Bemiddeling – Een alternatieve manier om tot een oplossing van geschillen te komen. Een onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent hulp om partijen tot elkaar te brengen.

Benadeelde partij – Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden. Een benadeelde partij kan zich voegen in het strafproces om als slachtoffer schadevergoeding van de dader vorderen.

Beroep – Zie: Hoger beroep

Beschikking – 1. Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.
2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding heet een vonnis.

Beslag – Inbeslagneming van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn voor het bewijs, omdat ze gevaarlijk zijn (drugs, wapens), of om de criminele winsten af te romen (geld, auto’s, huizen, jachten). Dit beslag geschiedt in opdracht van de officier van justitie.

Bestuursorganen – Organen die belast zijn met overheidstaken, zoals het College van Burgemeester en Wethouders of een bedrijfsvereniging.

Bestuursrechtspraak – Rechtspraak die zich bezighoudt met geschillen over besluiten van een overheidsorgaan. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen. Bestuursrecht is de moderne benaming voor wat vroeger administratief recht heette.

Betekening- Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte of een getuige.

Bewaring – Zie: Inbewaringstelling

Bewijslast – De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

Bloedproef – Het afnemen van bloed om te zien of een automobilist onder invloed is van alcohol of drogerende middelen.

Bodemprocedure – Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank af te zetten tegen het kort geding.

Burgerlijk recht – Zie: Civiel recht