N van Novum

Natuurlijk persoon. Mens, in tegenstelling tot rechtspersoon.

aangedragen, terwijl het openbaar ministerie is gebonden aan de bewijsmiddelen die in het Wetboek van Strafvordering worden genoemd.

Nederlandse Orde van advocaten. Beroepsorganisatie waarvan elke advocaat lid is. Er is een landelijke orde en er zijn 19 lokale orden in de arrondissementen. Zij bevorderen een behoorlijke uitoefening van de praktijk en zijn bevoegd tot het nemen van alle maatregelen die daartoe kunnen bijdragen.

Nevenvoorziening. Rechterlijke beslissing over een verzoek dat samenhangt met het verzoek tot echtscheiding. Een nevenvoorziening heeft bijvoorbeeld betrekking op het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen, de alimentatie of het gebruik van of het huurrecht van de echtelijke woning. Zie ook voorlopige voorziening.

Nihilbeding.

  1. Beding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, waarin staat dat één der echtgenoten niet zal bijdragen in de kosten van de huishouding.
  2. Beding bij voorbeeld in het echtscheidingsconvenant inhoudende dat beide echtgenoten na de echtscheiding ten opzichte van elkaar niet alimentatieplichtig zijn.

Ne bis in idem (letterlijk: niet tweemaal voor hetzelfde) – Latijnse term in het strafrecht voor het beginsel dat iemand niet twee keer voor hetzelfde feit kan terechtstaan en mag worden gestraft. Behandeling in hoger beroep betekent niet dat iemand voor de tweede keer terechtstaat, want die procedure maakt deel uit van dezelfde rechtsgang.

Niet-ontvankelijk – Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden. In het strafrecht kan ook het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld de opsporing en vervolging niet fatsoenlijk zijn verlopen.

Nietigverklaring – Oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter niet geldig is. In het strafrecht kan een dagvaarding ook nietig worden verklaard.

Non-refoulement – Het niet mogen terugsturen van asielzoekers vanwege de gevaren die hen bedreigen in het land van herkomst.

Noodweer – Het plegen van een strafbaar feit om jezelf of een ander te beschermen tegen een onmiddellijke bedreiging. De verdediging mag niet verder gaan dan noodzakelijk is. Als noodweer is vastgesteld, is er geen sprake van een strafbaar feit.

Noodweer-exces – Als iemand de grens overschrijdt van de noodzakelijke verdediging (noodweer), bijvoorbeeld omdat hij in paniek raakt, kan sprake zijn van noodweer exces. De dader is dan niet strafbaar.

Novum – nieuw feit.