I van Insolvabel

Immateriële schade. Pijn, angst, gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.

Ingebrekestelling. Een schriftelijke aanmaning gericht aan een schuldenaar om alsnog binnen een redelijke termijn te voldoen aan de afgesproken verplichting(en).

Insolvabel. Niet in staat om financiële verplichtingen te voldoen.

Interlocutoir. Tussenvonnis, waarbij de rechter bewijslevering beveelt. De benaming tussenvonnis drukt uit dat het geding er niet door wordt beëindigd, maar daarna nog moet worden voortgezet.

Interpretatie. Verklarende uitleg, van rechtsregels bijvoorbeeld.

Immateriële schade – Schade die wordt veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is (in tegenstelling tot materiële schade) niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld.

Inbewaringstelling – 1. In het strafrecht: voorlopige hechtenis in opdracht van de rechter-commissaris;
2. In het vreemdelingenrecht: opsluiting van iemand die niet over geldige verblijfspapieren beschikt;
3. In het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen: gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van iemand die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.

Incidenteel tussengeschil – Voorval in een procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt.

Incidenteel appèlHoger beroep, ingesteld nadat de wederpartij ook al appèl heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing.

Inlichtingencomparitie – Het op bevel van de rechter verschijnen van partijen om inlichtingen te geven.

Insolventie – Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement.

Interlocutoir vonnisTussenvonnis waarbij de rechter een bewijsopdracht, een persoonlijke verschijning van partijen, nadere inlichtingen of een onderzoek beveelt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn.

Inverzekeringstelling – Het vasthouden van de verdachte als dat nodig is voor het onderzoek. De(hulp)officier van justitie beslist hierover. De inverzekeringstelling, die drie dagen duurt, kan worden bevolen bij middelzware en zware misdrijven en kan eenmaal met drie dagen worden verlengd. Daarna kan voorlopige hechtenis volgen.

IT-recht  zie computerrecht

Incasso geldvorderingen – Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn.
Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinneringen en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de leverancier de vordering ter incasso uit handen geven.