C van CAO

CAO. Collectieve Arbeidsovereenkomst. Contract tussen een werkgever of werkgeversverbond en één of meer werknemersverenigingen, waarin is bepaald welke arbeidsvoorwaarden voor leden van deze vereniging bij individuele arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn.

Cassatie.Vernietiging van een rechterlijke uitspraak wegens schending van het recht, de regels van het procesrecht daaronder begrepen.

Cassatierechtspraak. Rechtspraak door de Hoge Raad met als doel het handhaven van de rechtseenheid en het richting geven aan de rechtsontwikkeling. Het is dus niet zo dat de gehele zaak opnieuw wordt bekeken. Daarnaast beoogt de cassatierechtspraak rechtsbescherming, controle op de kwaliteit van de bestreden uitspraak van de lagere rechter.

Civiel Recht. Burgerlijk recht.

Comparitie. Verschijning van partijen in persoon voor de rechter.

Competentie. Bevoegdheid (van de rechter).

Concluderen. Het nemen van een conclusie in rechte door (de vertegenwoordigers van) de partijen in een burgerlijk proces.

Conclusie. Schriftelijk betoog van de (vertegenwoordiger van een) partij in een civielrechterlijk proces.

Conservatoir beslag. Beslag namens een schuldeiser op goederen van een schuldenaar in afwachting van een vonnis waarin de vordering van de schuldeiser wordt toegewezen. Vooral het blokkeringseffect is van belang, omdat het onzeker is of de vordering door de rechter zal worden toegewezen. Zie ook executoriaal beslag.

Curandus. Iemand die onder curatele is gesteld, dus door de rechtbank niet in staat wordt geacht zijn eigen of de door hem toevertrouwde belangen behoorlijk waar te nemen.

Curatele. De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Een meerderjarige kan onder bepaalde voorwaarden door de rechtbank onder curatele worden gesteld wegens geestelijke stoornis, verkwisting en/of drankmisbruik. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid en kan niet zonder toestemming van de curator rechtshandelingen verrichten. Meest vergaande beschermingsmaatregel. Zie ook bewind en mentschap.

Curator. De wettelijk vertegenwoordiger van de curandus die voor hem optreedt en de financiële en andere belangen van de curandus behartigt.

Cassatie, in cassatie gaan – In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter

Casseren – Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de Hoge Raad.

Cautie – Mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen.

Centrale Raad van Beroep (CRvB)– Beroepsinstantie die beslist in geschillen over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken, nadat men in beroep is gegaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter van de rechtbank. Voor meer informatie: Centrale Raad van Beroep

Civiel recht – recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

College van Beroep voor het bedrijfsleven – Een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht. Daarnaast is het College de hoger beroepsinstantie voor uitspraken betreffende een bepaald aantal wetten, zoals bijvoorbeeld de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet. Voor meer informatie: College van Beroep voor het bedrijfsleven.

College van Procureurs-Generaal – Uit vijf personen bestaand college dat aan het hoofd staat van het Openbaar Ministerie.

Comparitie van partijen – Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.

Competentie – Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie.

Conclusie van antwoord – Het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in eenciviel proces.

Conclusie van repliek – Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld.

Conservatoir beslagBeslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.

Consumentenrecht omvat het recht met betrekking tot de rechtspositie van de natuurlijke persoon (lees: particulier), die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, in het bijzonder in zijn verhouding tot de partij die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Contra-expertise – Tegenonderzoek door een deskundige.

Contradictoir – Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de gedaagde (in het civiel recht) of deverdachte/raadsman van verdachte (in het strafrecht) in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.

Cumulatie – In burgerlijk procesrecht: samenvoeging van meerdere rechtsvorderingen.

Cumulatieve telasteleggingDagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.

Curator – 1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
2. In faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.

Computerrecht Het computerrecht (ook wel aangeduid als IT-recht) houdt zich bezig met de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie. Binnen het rechtsgebied lag de nadruk aanvankelijk op de juridische bescherming van software.
Recente ontwikkelingen in de informatietechnologie werpen echter tal van nieuwe rechtsvragen op, die alle tot het terrein van het IT-recht behoren. Daarbij valt te denken aan de vele juridische aspecten van het Internet, aan het jaar 2000 probleem, aan bescherming van gegevensverzamelingen en aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mensen van wie persoonsgegevens in een groot aantal, dikwijls gekoppelde databases zijn opgeslagen.