K van Kwijting

Kadaster. Openbaar register van alle onroerende goederen.

Kanton. Sector Kanton

Kinderbescherming. Raad voor de Kinderbescherming.

Kort geding. Bijzondere procedure waarin om redenen van onverwijlde spoed een onmiddellijke en voorlopige voorziening wordt geëist. Gevoerd voor een alleensprekende rechter. Het leidt tot een beslissing waardoor formeel het rechtsgeschil niet wordt beëindigd. Het vonnis heeft de bedoeling om als ordemaatregel de tijd te overbruggen tot het moment dat er tussen dezelfde partijen in een gewone procedure vonnis is gewezen.

KvK. Kamer van Koophandel.

Kwijting. Betaling, voldoening van een verbintenis. `Tegen finale kwijting’ betekent dat de schuldeiser na betaling niets meer van de schuldenaar te vorderen heeft.

Kamer – Onderdeel van een rechterlijk college, zoals een strafkamer, belastingkamer, vreemdelingenkamer of militaire kamer. Zie ook: Enkelvoudige kamer en Meervoudige kamer.

Kantonrechter – De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken onder de € 5000 behandelt. Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast derechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term ‘kantonrechter’ is echter blijven bestaan.

Kantonrechtersformule – Afspraken tussen de kantonrechters over de wijze waarop de hoogte van een vergoeding bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt berekend.

Kinderrechter – Rechter die strafzaken tegen minderjarigen (12-18 jaar) behandelt.

Kinderstrafrecht – Zie: Jeugdstrafrecht

Klachtdelict – Delict dat alleen kan worden vervolgd als er een klacht is ingediend, bijvoorbeeld in het geval van belediging.

Kort geding – Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (de ‘bodemprocedure’), maar in de praktijk komt dat niet veel voor. De partijen leggen zich meestal neer bij de uitkomst van het kort geding.

Kracht van gewijsde – Een vonnis heeft ‘kracht van gewijsde’ als daartegen geen beroep meer mogelijk is.

Kwalificatie in het strafrecht – De vaststelling van de aard van een strafbare handeling door de wettelijke benaming te geven en het artikel te noemen waarin die handeling strafbaar is gesteld.