Q van Quid pro quo

Quid pro quo

Het quid pro quo-beginsel speelt een rol in het verbintenissenrecht en wordt daar ook wel aangeduid met het causabeginsel. De gedachte is dat partijen die eenovereenkomst sluiten, daarbij een bepaalde tegenprestatie (quid pro quo) tot doel (causa finalis) hebben. Het beginsel kan gebruikt worden om te motiveren dat men de eigen prestatie niet nakomt, wanneer de andere partij haar verplichtingen ook niet is nagekomen.