T van Taakstraf

Toga. Het kostuum van onder meer rechters en advocaten.

TaakstrafWerkstraf of leerstraf.

Tableau – Bij de rechtbank aanwezige lijst van ingeschreven advocaten.

Tenlastelegging (ook telastlegging) – Deel van de dagvaarding in strafzaken waarin staat waar hetOpenbaar Ministerie de verdachte van beschuldigt.   Kern van de dagvaarding in het strafproces, het gedeelte waarin de officier van justitie vastlegt waarvan hij de verdachte beschuldigt. De officier van justitie moet dat wat hij de verdachte ten laste legt bewijzen en de rechter mag alleen beslissen op grond van de tenlastelegging.

Tenuitvoerlegging – 1. Uitvoering van een arrest of vonnis desnoods met behulp van een deurwaarder
2. In het strafprocesrecht: de omzetting van een voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke straf. Uitvoering van een vonnis of beschikking, ook wel executie genoemd. Kan soms worden afgedwongen door beslag te laten leggen. Een tegen het vonnis of de beschikking ingesteld rechtsmiddel heeft normaal gesproken schorsende werking.

Terbeschikkingstelling (tbs) – Maatregel die de rechter kan opleggen aan een psychisch gestoorde veroordeelde. De terbeschikkinggestelde kan aan dwangverpleging worden onderworpen of moet zich aan bepaalde aanwijzingen van de rechter houden. Het doel van de tbs-maatregel is de maatschappij op de korte en langere termijn te beveiligen. Om de maatschappij op korte termijn te beveiligen verblijft de dader in de gesloten kliniek. Beveiliging van de maatschappij op langere termijn wordt gerealiseerd door behandeling van de dader, die er op is gericht herhaling van het misdrijf in de toekomst te voorkomen.

Toevoeging – Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een raadsman wordt toegewezen.    Gefinancierde rechtshulp. Hiervan is sprake wanneer de overheid een deel van de kosten van rechtsbijstand (advocaatkosten) voor haar rekening neemt. Men krijgt dan een raadsman `toegevoegd’ door de Raad voor Rechtsbijstand.

Transactie
– Aanbod van de officier van justitie aan de verdachte om een boete te betalen. Als de verdachte de boete betaalt, dan ziet de officier af van verdere strafvervolging. Zie ook:Schikkingsvoorstel.

Tussenkomst – Zich op eigen initiatief als (derde) partij stellen (tussenkomen) in een lopende rechtszaak.

Tussenvonnis – Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn.