E van Eiser

Echtscheidingsconvenant. Overeenkomst tussen partijen bij een echtscheiding waarin de gevolgen van de echtscheiding worden geregeld.

Eiser. Degene die een vordering bij de rechter insteld (eisende partij). Zie ook gedaagde.

Executie. ZieTenuitvoerlegging.

Executoriaal beslag. Van een executoriaal beslag wordt gesproken indien een beslag wordt gelegd op grond van een executoriale titel.

Executoriale titel. Geschrift waarmee zonder verdere tussenkomst van de rechter een tenuitvoerlegging plaats kan vinden. Aan het hoofd van het geschrift dient de formule `In naam der Koningin’ te staan. Een voorbeeld is een grosse van een vonnis of beschikking van de rechter of een notariele akte.

Exploot. Deurwaardersexploot.

Eed van belofte – Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt hij zich schuldig aan meineed.

Economische politierechter – Strafrechter die beslist over economische vergrijpen, zoals overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet.

Eenvoudig / enkelvoudig delict – Lichtste vorm van een delict, bijvoorbeeld diefstal.

Eerste instantie (eerste aanleg) – Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat derechtbank.

Eerste en enige instantie – Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Eis – Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen.

Eiser – Degene die een (civiele) procedure begint, in tegenstelling tot de gedaagde.

Elektronisch toezicht – Zie: Huisarrest

Enkelvoudige kamer – Zitting met één rechter die rechtspreekt (politierechter, kinderrechter,president in kort geding en economische politierechter). Zie ook: Meervoudige kamer.

Enquête – Zitting waarin de rechter getuigen hoort in een civiele zaak.

Erfrecht – Het erfrecht kan omschreven worden als het recht met betrekking tot de opvolging in het vermogen van een overleden persoon, waaronder de regelingen met betrekking tot erfopvolging (wie zijn erfgenaam?; wat gaat over op de erfgenamen?), het doen opstellen van testamenten, en aantasting van door de erflater verrichte rechtshandelingen.

Europees recht is het geheel aan uitgevaardigde regels van de Europese Unie en de rechterlijke uitspraken van de nationale en Europese rechter die hierop betrekking hebben. Veel regels in Nederland hebben een Europese ontstaansgrond, maar zijn omgezet in nationaal recht. Andere regels zijn niet omgezet en hebben zogenaamde directe werking.
De Europese Commissie, de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement vervullen de rol van (mede) wetgever, waarbij de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, ook voor de uitvoering zorgdraagt, in zoverre de nationale overheid niet bevoegd is. Een belangrijk voorbeeld is te vinden op het gebied van het Europese mededingingsrecht en de staatssteun. De nationale en de Europese Rechter, Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, spelen beide voor het bedrijfsleven een belangrijke rol bij geschillen tussen (Europese) overheid en ondernemingen en tussen ondernemingen onderling.

Executie van een vonnis – Tenuitvoerlegging van een arrest, vonnis of beschikking, eventueel met behulp van een deurwaarder.

Executoriaal beslag – Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken, zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Ex nunc Vanaf nu. Beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie en niet vanuit de situatie die bestond ten tijde van de gebeurtenis.

Ex tunc –Vanaf toen. Beoordeling ex tunc is een beoordeling naar de situatie die bestond op het moment dat de gebeurtenis plaats vond.

Executoriale titel – Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden “In naam der koningin”.

Exploot (of exploit) – Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.