H van Heterdaad

Handelingsonbekwaamheid. Term gebruikt voor iemand die niet bevoegdheid is tot het zelfstandig verrichten van rechtshandelingen (zoals bijvoorbeeld kopen, huren etc). Handelingsonbekwaam zijn bijvoorbeeld minderjarigen en onder curatele gestelden.

Heterdaad. Ontdekking op heterdaad heeft plaats wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is.

Hoge Raad (HR). Hoogste rechterlijke instantie binnen de gewone rechterlijke macht, gevestigd te Den Haag. De Hoge Raad neemt in cassatie beslissingen in civielrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale zaken waartegen geen beroep (meer) openstaat en is belast met een aantal bijzonder taken bij de wet opgedragen.

Hoger beroep. Beroep.

Honorarium. Financiële vergoeding voor arbeid, van bijvoorbeeld advocaten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid. Situatie waarbij twee of meer schuldenaren tot een bepaalde prestatie (bijvoorbeeld het betalen van een schuld) verplicht zijn en elk afzonderlijk voor het geheel aangesproken kunnen worden.

Huwelijkse voorwaarden. Overeenkomst tussen echtgenoten in verband met het huwelijk, voor of tijdens het huwelijk vastgesteld.

HALT – Afkorting voor Het Alternatief. Het Halt-bureau kan een jeugdige die zich heeft schuldig gemaakt aan kleine vergrijpen (diefstal, vernieling) onbetaald aan het werk zetten. Het werk heeft zoveel mogelijk te maken met de aangerichte schade, bijvoorbeeld het verwijderen van graffiti. Als het werk goed is gedaan, is daarmee de zaak afgedaan en volgt er geen oproep meer om voor dekinderrechter te verschijnen.

Hechtenis – Vorm van vrijheidstraf, die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij overtredingen of bij het niet betalen van een boete. Zie ook Huis van Bewaring.

Heenzenden – Het vrijlaten van verdachten die in voorlopige hechtenis zitten of van veroordeelden die hun straf bijna hebben uitgezeten. Heenzendingen vinden plaats als er te weinig cellen zijn.

Herziening – Buitengewoon rechtsmiddel tegen onherroepelijke veroordelingen in strafzaken. een herziening kan bij de Hoge Raad worden aangevraagd als zich nieuwe feiten en omstandigheden (novum) hebben voorgedaan die niet bekend waren ten tijde van de behandeling van de zaak.

Hof / hoven – Zie: Gerechtshof.

Hoge Raad – Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast. Voor meer informatie:De Hoge Raad der Nederlanden.

Hoger beroep – Het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

Huisarrest – Experiment waarbij een veroordeelde zijn straf thuis mag uitzitten. Door een elektronische chip in een niet te verwijderen enkelband kan op afstand worden gecontroleerd of een veroordeelde zich aan zijn huisarrest houdt. Wordt ook ‘elektronisch toezicht’ genoemd.

Huis van bewaring – Gebouw waar verdachten zitten die nog niet zijn voorgekomen en die invoorlopige hechtenis zitten. Ook bestemd voor personen die een licht vergrijp hebben begaan en daarvoor een hechtenisstraf kregen en voor passanten die wachten op een plek in een TBS-kliniek.

Huiszoeking – Het doorzoeken van een woning om goederen in beslag te nemen.

Hulpofficier van justitie – Hogere politieman met speciale opleiding en speciale bevoegdheden die bij de opsporing en vervolging het Openbaar Ministerie assisteert.

Huurrecht –De omschrijving van het rechtsgebied huurrecht vinden we feitelijk in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek: “Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie”.

Huwelijksgoederenregister – Openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld.